Czynny żal, a JPK z deklaracją VAT


Informacje dotyczące złożenia czynnego żalu w zakresie JPK z deklaracją

W przypadku nieprzekazania w terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do właściwego urzędu skarbowego JPK_VAT z deklaracją, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku przesłania JPK_VAT z deklaracją.

Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania podatku VAT, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie). 

Wzór pisma czynny żal.

 

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

 

Na podstawie art. 16. § 1. Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego w postaci …………………………………………………………………………      

Jednocześnie oświadczam, iż przy popełnianiu wyżej wymienionego czynu nie doszło do współdziałania z innymi osobami.

Niedotrzymanie ustawowych obowiązków podatnika było spowodowane 

………………………………………………………………………………………

Informuję również, że w dniu ……………………………………………….. zaległe zobowiązania zostały dopełnione w formie ………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………

(podpis osoby zgłaszającej czynny żal)